סדר במענקי קורונה 2+3

בימים מטורפים אלו אני מנסה לעזור לכמה שיותר בעלי עסקים ולתת כמה שיותר מידע ולעשות סדר בכל המידע והאינפורמציה שקשורה אלינו בעלי העסקים.

ביום שישי, 24.4.20 חוקקו 2 פעימות מענקים חדשות בנוסף לפעימה הראשונה שכבר חולקה בגובה של עד 6,000 ₪.

המטרה שלי היא לעשות סדר כי יש הרבה בלבול במיוחד במענק השלישי.

מענק 2

מי זכאי?

 • עצמאי שסך ההכנסות שלו מכל מקורות ההכנסה כולל הכנסות פטורות לא עולות על 1,000,000 ש"ח בשנה (לעומת 240,000 ש"ח בפעימה הראשונה).

 • מי שההכנסה החייבת מעסק עולה על 714 שקלים. (לעומת רצפת הכנסה מינימלית של 2,000 ש"ח בפעימה הראשונה).

 • בעל שליטה שסך ההכנסות שלו מכל מקורות ההכנסה (כולל הכנסות פטורות, כולל המשכורת מהחברה וחלקו ברווחי החברה) לא עולות על 1,000,000 ש"ח בשנה (לעומת הפעימה הראשונה שבעלי שליטה לא היו זכאים כלל).

 • עצמאי שיוכיח ירידה של 25 אחוז לפחות במחזור בחודשים מרץ עד יוני 2020 לעומת מרץ עד יוני 2019.

 • הזכאות תחושב לכל בעל עסק בנפרד ללא התייחסות להכנסת משק בית (בוטלה התקרה של 340,000 ש"ח להכנסות בני זוג בתא משפחתי).

מה גובה המענק?


 • סכום המענק יהיה 70% מההכנסה מעסק ולא יותר מ-10,500 ש"ח (לעומת 65% ומקסימום 6,000 ש"ח בפעימה הראשונה).

 • מהכנסה של 480,000 ש"ח בשנה עד מיליון ש"ח בשנה תהיה ירידה בהתאמה של המענק מ-10,500 ש"ח עד 3,000 ש"ח.

בהתבסס על איזו שנה?

 • גובה המענק יחושב עפ"י הכנסות שדווחו בשנת 2018.

 • בעל עסק שהיה לו הפסד מעסק בשנת 2018 יוכל לבקש מענק לפי שנת 2019.

 • בעל עסק שפתח את עסקו בשנת 2019 עד תאריך 1.10.2019 יבקש מענק לפי שנת 2019.

מתי יהיה ניתן לתבוע את הכסף?

בתאריך 26.4.20 טען מנהל רשות המיסים, מר ערן יעקב, כי ניתן יהיה להגיש את הבקשה למענק השני בתחילת מאי.

תהליך הבקשה יהיה בדיוק כמו במענק הראשון- דרך האזור האישי שלך במס הכנסה.

ניתן להיכנס לאזור האישי דרך הקישור- https://bit.ly/3bBXz0d

מענק 3

מדובר במענק חדש שלא דובר עליו לפני כן ויצר הרבה בלבול בגלל נוסחה אחת שתחילה היתה קשה להבנה אך בסוף ההסבר צרפתי מחשבון ולכן לא צריך לזכור שום נוסחה.


המענק מתחלק ל-3 שכבות לפי מחזורי מכירות של 2019 כדלקמן:


1. חברות בע"מ שמחזור המכירות שלהם בשנת 2019 נע בין 18,000 ₪ ל- 300,000 ₪.

2. עוסקים מורשים וחברות בע"מ שמחזור המכירות שלהם בשנת 2019 נע בין 300,001 ₪ ל- 1,500,000 ₪.

3. עוסקים מורשים וחברות בע"מ שמחזור המכירות שלהם בשנת 2019 נע בין 1,500,001 ₪ ל- 20,000,000 ₪.

נתוני סף כדי לעמוד בתנאי הזכאות:

 • ירידה של לפחות 25% במחזור המכירות בתקופה 3-4/20 לעומת התקופה 3-4/19.

 • העסק הגיש דוחות מע"מ למע"מ בתקופות הדיווח הרלוונטיות.

 • העסק ניהל פנקסי חשבונות כדין.

גובה מענק 3 לחברות בע"מ שמחזור המכירות שלהם בשנת 2019 נע בין 18,000 ₪ ל- 300,000 ₪


מחזור 2019- 18,000 ₪ עד 100,000 ₪- פיצוי 700 ₪.

מחזור 2019- 100,001 ₪ עד 200,000 ₪- פיצוי 1,875 ₪.

מחזור 2019- 200,001 ₪ עד 300,000 ₪- פיצוי 3,025 ₪.

גובה מענק 3 לעוסקים מורשים ולחברות בע"מ שמחזור המכירות שלהם בשנת 2019 נע בין 300,001 ₪ ל- 1,500,000 ₪

סכום המענק מחושב לפי מחזור מכירות 3-4/19 כפול שיעור פיצוי שנקבע כדלקמן:דוגמא:

מחזור 3-4/2019- 100,000 ₪

מחזור 3-4/2020- 50,000 ₪

שיעור ירידה במחזור- 50%

שיעור פיצוי- 6%

סכום מענק- 100,000X6%= 6,000

גובה מענק 3 לעוסקים מורשים ולחברות בע"מ שמחזור המכירות שלהם בשנת 2019 נע בין 1,500,001 ₪ ל- 20,000,000 ₪

כאן נכנסה נוסחה מסובכת שתחילה היה קשה להבין אותה אך מכיוון שקיים מחשבון לא צריך לשבור את הראש בשביל כך.

אני מצרף כאן מחשבון לחישוב ישיר של המענק אך לפני כן, מס' הגדרות:

מחזור הכנסות- המחזור (ללא מע"מ) כפי שדווח למע"מ ולמעט הכנסות הוניות ממכירת רכוש וכו'.

תשומות 2019- סך כל ההוצאות המוכרות לצרכי מע"מ בשנת 2019 (לא כולל מע"מ).

הוצאות שכר נחסכות- סה"כ שכ"ע שנחסך בתקופת

המענק בגין יציאת עובדים לחל"ת/פיטורין מוכפל ב 6 (כדי לייצר תיקנון שנתי).


קישור למחשבון- https://bit.ly/3aFXlE5

מתי אשר להגיש את הבקשה למענק 3?

בקשה תוגש תוך 90 יום מיום 12/5/2020 באמצעות טופס מקוון שיכלול את הנתונים הנדרשים לקביעת זכאות ותשלומו.